2017 m. kovo 19 d., sekmadienis

.
Vilniaus kupiškėnai gyvena ne vien prisiminimais 
Evelina JOTEIKAITĖ  2017 03 19 6:00 2:00 Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentas Vilius Bartulis ir sambrūzdžio senbuvė Valdereza Simonaitienė.

Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka A-A+

 Vilniaus kupiškėnų klubas skaičiuoja jau dvidešimt septintus veiklos metus. Bendrystės jausmus žadina šurmuliuojantys kraštiečių susibūrimai. Jie kunkuliuoja it Kupos upė, kurios žiotyse įsikūręs Kupiškio miestas. Kalbinome klubo prezidentą Vilių Bartulį ir sambūrio senbuvę Valderezą Simonaitienę.

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/vilniaus-kupiskenai-gyvena-ne-vien-prisiminimais/240618
© Lietuvos žinios

2017 m. sausio 1 d., sekmadienis

PALAIDOTA MARIJA KAVALIAUSKIENĖ - KATELYTĖ

.
Eidama 84 gyvenimo metus .. mirė Marija Katelytė – Kavaliauskienė

Marija Katelytė 1952 m.
Marija gimė 1930 m. Račiupėnų kaime, šalia Kupiškio. 
Baigusi pradinę mokyklą, Marija 1944 -1952 m. mokėsi Kupiškio vidurinėje mokykloje. Buvo rami, stropi mokinukė.
Vėliau Marija baigė Vilniaus medicinos mokyklą ir įgijo gydytojos padėjėjos ir darželio – lopšelio auklytės-seselės kvalifikaciją.
Visą laiką Marija dirbo vaikų lopšeliuose, vėliau darželiuose. Čia bedirbdama 1985 m. išėjo į užtarnautą poilsį.
Marija turi dukrą Giedrę, maisto pramonės specialistę ir tris anūkes: Laurą, Aistę ir Justę.
Marija palaidota Vilniaus Liepynės kapinėse.

2016 m. gruodžio 25 d., sekmadienis

ANAPILIN IŠĖJO VYTAUTAS MONKEVIČIUS

.

Eidamas 84 gyvenimo metus 2014 m.balandžio 5 d. Kaune mirė  Vytautas Monkevičius. Vytautas  gimė 1930 m. lapkričio 14 d. Dvaramiškyje, Kupiškio raj. 1937 – 1942 metais mokėsi Kupiškio pradžios mokykloje.
 1942 – 1950 metais Kupiškio vidurinėje mokykloje. Vytautas buvo draugiškas, visuomet dalyvaudavo klasės statomuose spektakliukuose, turėjo gerai išlavintą ranką, apipavidalindavo vaidinimus. 1950 m. įstojo į Kauno dailės mokyklą ir baigė Skulptūros skyrių. 1953 – 1959 m. studijavo Valstybiniame dailės institute Vilniuje, įgijo dailininko keramiko specialybę. Baigęs studijas nuo 1959 m. buvo paskirtas Telšių taikomosios dailės technikumo direktoriumi. Ten rado puikų kolektyvą, prie kurio labai greitai pritapo. Šiose pareigose jis išdirbo 10 metų, vėliau persikėlė į Kauną ir dėstytojavo meno mokykloje.
Vytautas pakrikštijo mokytojos Daukšaitės sūnėną Gintautą, kuris vėliau, jam kaip senjorui padėjo gyvenime, mat Vytautas su mokytoja buvo kūmais.
Vytautas palaidotas Kupiškyje, šeimos kape.

2015 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis

ATSISVEIKINOME SU LAIMA KRUČAITE-VALIŪNIENE


Eidama 85-tuosius metus mirė Laima Elžbieta Kručaitė – Valiūnienė. Velionė gimė 1931 m. Sokonių kaime Kupiškio raj.  1952 m.  Laima baigė Kupiškio vidurinės mokyklos tryliktąją laidą, o 1956 m. Vilniaus Pedagoginį institutą, įgydama Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikaciją.
Buvo paskirta dirbti į Vabalninką, po to, persikelia į Šiaulius.
1962 m. Laima išteka už teisininko Igno Valiūno.
Šiauliuose dirbo II-je mokykloje Internate, mokytoja. Dėstė lietuvių kalbą ir buvo klasės auklėtoja. Vėliau dirbo Prekybos mokykloje direktoriaus pavaduotoja.
1991 m. Valiūnų šeima persikelia į Vilnių. Vilniuje gyvena ir dvi dukros su šeimomis. Vyresnioji Daiva - ekonomistė dirba Finansų ministerijoje, jaunesnioji Rasa – medikė dirba privačiame sektoriuje. Abi baigusios aukštuosius mokslus. 
Klasės draugai reiškia nuoširdžią užuojautą vyrui Ignui, dukroms Daivai ir Rasai, giminėms ir artimiesiems.
Laima palaidota Kairėnų kapinėse netoli Vilniaus.

2015 m. gegužės 16 d., šeštadienis

JUOZĄ MARTINONĮ PRISIMENANT

Suėjo metai, kaip atsisveikinome su AtA klasioku Juozu Martinoniu. 2015.05.15 Šv. šv. Petro ir Povilo bažnyčioje pasimeldėm Šv Mišiose už Juozą. 

Susirinko klasiokai vilniečiai: Nijole Ki., Nijolė Ke., Živilė M., Julė B. ir Albinas Č. kartu su Onute (Juozo globėja)

 Juozas palaidotas Vilniuje, Liepynės kapinėse, 13 B kvartale, 22-4

Po šv. Mišių susirinkome kavinukėje, prisiminėm kartu praleistas moksleiviškas dienas ir vėlesnius laikus. Juozas turėjo sukaupęs, kaip jis sakydavo, pusę orkestro instrumentų, jis pats nuo vidurinės mokyklos buvo orkestro būgnininkas.

Oras buvo šaltas, bet saulės blyksnis per langą gadino vaizdelį


Albinas Č.

2014 m. rugsėjo 24 d., trečiadienis

APLANKĖME AUKLĖTOJO KAPĄ KAUNE

Auklėtojas Vladas Merkevičius
Penki vilniečiai, dvi kaunietės ir Jūra iš Klovainių, esančių šiaurės Lietuvoje,  susirinkome Kaune, kad aplankytume Auklėtojo Vlado Merkevičiaus kapą Karmėlavos kapinėse. Šių metų rugsėjo mėnesyje suėjo 20 metų, kai atsisveikinome su Auklėtoju. Nuvažiavę į Karmėlavą, Zitos D. vedini nuėjome prie Auklėtojo kapo, uždegėme žvakeles, padėjome gėles, sukalbėjome maldeles, nusifotografavome.Dėl labai svarbių priežasčių, kartu su mumis negalėjo būti Auklėtojo žmona Teresė, kuri susitikimuose visuomet būna kartu su mumis.
Auklėtiniai (iš kairės): Živilė Brazauskaitė - Mačionienė, Jūra Šinkūnaitė - Čiapienė, Zita Dambrauskaitė - Drilingienė, Algirdas Šukys, Julė Gatautytė - Bajarskienė, Nijolė Kinderytė, Ona Vyšniauskaitė ir Albinas Čiurlys
Pasitikriname po kelionės į Kauną
Keliaujam į stotelę iš kurios veža į Karmėlavą
Laukiame mikroautobuso
AtA Vlado Merkevičiaus kapas Karmėlavos kapinėse
Auklėtiniai prie Auklėtojo kapo Kauno Karmėlavos kapinėse
Nijolė Ki. prie Auklėtojo ir mokytojo dar Skapiškio progimnazijoje, kapo
Aplankėme klases draugės Zitos D. dukrelės Rūtos Drilingaitės - Mažeikienės kapą
Apšilimas "Bernelių užeigoje", nes diena buvo vėsoka
Atsisveikiname su kauniečiais geležinkelio stotyje

2014 m. gegužės 26 d., pirmadienis

MIRĖ JUOZAS MARTINONIS


Eidamas aštuoniasdešimt trečius metus mirė Juozas Martinonis.
Juozas gimė 1932 m. Kreipšių kaime, Skapiškio par., Kupiškio raj.

1948 m. Juozas baigė Skapiškio progimnaziją, o 1952 m. - Kupiškio vidurinę mokyklą.

1952 m. Juozas su  klasiokais įstoja į Daugpilio aviacijos mokyklą. 1955 m. birželį baigęs mokslus įgauna techniko – prietaisininko specialybę ir leitenanto karinį laipsnį.

1958 – 1960 m. baigia du aukštosios karo mokyklos kursus Rygoje, o ją uždarius, neakivaizdžiai Leningrado Politechnikos instituto elektromechanikos fakultetą. 1966 m. baigęs institutą  įgyja inžinieriaus elektromechaniko specialybę. Nuo 1968 iki 2000 m. darbuojasi Elektrografijos institute laboratorijos vadovu, tech. kontrolės viršininku ir vyriausiuoju kontrolieriumi.
Klasės draugai liūdi dėl Juozo mirties, ir  nuoširdžiai užjaučia sūnus, gimines ir artimuosius.


AtA Juozą išlydėti susirinkę klasės draugai su Onutė ir buvusiu jo bendradarbiu (foto Albino Č.)
...
Praėjus mėnesiui po AtA Juozo mirties, 2014 m. birželio 25 d. klasės draugai, buvę bendradarbiai kartu su Onute,  šv. Petro ir Povilo bažnyčioje  dalyvavome šv. Mišiose. 
Po jų susirinkę prisiminėme kartu su Juozu praleistus mokslo metus ir tolimesnį mūsų klasiokų bendravimą.