2018 m. balandžio 11 d., trečiadienis

ATSISVEIKINAME SU PETRU ALGIRDU KAROSU

.
Eidamas 86 - tuosius gyvenimo metus mirė Petras Algirdas Karosas. Algirdas gimė 1932 m. Paketurių kaime. Mokėsi Kupiškyje. Baigęs Kupiškio vidurinę mokyklą 1952 m. įstojo  į Kauno Ž Ū Akademiją, machanizacijos fakultetą. Baigęs ją inžinierius mechanikas dirbo Kupiškio MTS. Po dviejų metų pereina Į Byčių kolūkį vyriausiu inžinieriumi. Čia Algis darbuojasi 6 metus. Vėliau po pora metų dirba ŽŪ valdyboje ir ŽŪ Susivienijime. Vienuolika metų Algirdas išdirbo Šepetos durpių -kraiko ir Statybinių medžiagų gamyklose. Vėliau, net 16 metų darbavosi Aklųjų draugijoje. Po šių visų darbų išėjo į užtarnautą poilsį, dabar su dukrų šeimomis gyveno Žemaitijoje šalia Kretingos ir džiaugėsi puikiais anūkais.
Algirdo klasės draugai liūdi kartu su dukromis Palmira ir Dalia ir visais artimaisiais.
Reiškiame gilią užuojautą dukroms, anūkams ir anūkėms, giminėms, artimiesiems ir visiems pažinojusiems nuoširdų draugą, kupiškėną Petrą Algirdą.

2018 m. sausio 1 d., pirmadienis

KLASIOKAI 2017 M PABAIGOJE

Klasiokai palydim 2017 metus. Vilnius 2017.12.29

2017 m. lapkričio 19 d., sekmadienis

KUPIŠKIO GIMNAZIJAI 100 METŲ


2017 m. lapkričio 17 d. Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazija paminėjo 100 metų jubiliejų. Prieš 100 metų, 1917 metais, per pirmąją Lietuvos konfereciją vyriausiajam Lietuvos valdytojui kunigaikščiui Izenburgui buvo įteiktas prašymas leisti įkurti Kupiškyje aukštesniąją keturių klasių mokyklą. Prašymas buvo patenkintas. 1917 m. lapkričio 17 dieną vyko egzaminai, kuriuos išlaikė 93 jaunuoliai ir progimnazija pradėjo darbą.
Kiekvienas, kas mokėsi ar mokosi gimnazijoje, yra jos istorijos kūrėjas.
Iškilmės prasidėjo iškilmingomis Šventomis mišiomis Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje už gimnazijos bendruomenę: esančius ir išėjusius.
Po mišių vyko šventinė gimnazijos laidų eisena į savąją ALMA MATER.
Prie mokyklos vyko paminklo L. Stuokai - Gucevičiui atidengimas, Ąžuoliuko sodinimas, Garbės galerijos, Knygos "Šaknimis į žemę, šakomis į dangų pristatymas; A.J. Greimo klasės atidarymas.
Vėliau - buvusių bendraklasių susitikimai, "kieminėjimas" po gimnaziją.
Po kieminėjimo, vyko Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos šimtmečio proginis renginys Kupiškio kultūros centre "Ateitis gimsta dabar".
Tryliktą laidą atstovavo Vanda Zulonaitė ir Albinas Čiurlys.

Paminklo atidengimas, kalbėjo gimnazijos direktorius ir rajono meras

13 laidos atstovai - Vanda ir Albinas A.J. Greimo klasėje


Gimnazijos šimtmečio renginys baigiasi

Minia prie atidengiamo paminklo, šalia gimnazijos

V. Tubelio foto
Šventos Mišios už Gimnazijoje esančius ir išėjusius 

Mišios baigėsi ...

Einame rikiuotis į iškilmingą eiseną

Žygiuojame į ALMA MATER

Vainikuojamas L. Stuoka - Gucevičius, perkeltas iš centrinės aikštės prie Gimnazijos


Profesorius R. Kašponis atidaro A.J. Greimo klasę

Visi renkamės į kultūros centrąMeninės dalies fragmentas ...

Renginio vedėjai - gimnazistai, puikiai atlikę savo užduotį

Gimnaziją sveikina Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentas Vilius Bartulis

Kalba Gimnazijos pradininkė, buvusi direktorė Laima Gudaitė

Pabaigtuvių fejerverkai ...Platesnį reportažą žiūrėkite:   vilniauskupiskenai.blogspot.com

2017 m. spalio 7 d., šeštadienis

KLASIOKAI PO 65 METŲ

2017 m rugsėjo 27 d. Vilniuje, prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios susirinko Kupiškio vidurinės mokyklos 13 laidos klasiokai. Į susitikimą atvyko 10 klasės draugų. Dabar įvairiose Lietuvėlės vietose yra gyvi -  23 klasiokai. Jų tarpe 19 moterų ir 4 vyrai. Susėdę kavinėje vieni kitus be problemų atpažinome, pasidalinome prisiminimais, paskaitėme Vytauto Narbuto humoristinius ir eiliuotus laiškus, rašytus 1954 m. ir siųstus Zenonui, Jūros Latvytės eiliuotus pasakojimus apie savo klasę ir istorijos mokytoją Bronę, kuri mėgdavo pakankinti iškvietusi prie lentos  jai patinkančius klasės bernužėlius.
Tylos minute pagerbėme išėjusius Anapilin klasės draugus.
Sugiedojome klasės himną: Ech, tai kompanija, kompanija -  linksmųjų bendraklasių ...
Prisiminėm gyvų klasiokų įsipareigojimą, kad visi gyvi sulauksime Lietuvos šimtmečio minėjimo, o po to, kaip Dievas duos !
Palinkėjome sėkmės ir sveikatos visiems negalėjusiems atvykti į susitikimą. 
Visų vaikams ir anūkams elektroniniu paštu išsiuntėme ir siunčiame, jei tik randame el. pašto adresus, susitikimo nuotraukas.
Iš kairės: Albinas Čiurlys, Nijolė Kemeklytė, Laima Laužikienė-Stankaitytė, Vanda Juozaitienė-Zulonaitė, Zita Drilinginė-Dambrauskaitė, Živilė Mačionienė-Brazauskaitė, Irena Čiapienė-Šinkūnaitė, Nijolė Kinderytė, Julė Bajarskienė-Gatautytė ir Algirdas ŠukysDalios Mačionytės foto2017 m. sausio 1 d., sekmadienis

PALAIDOTA MARIJA KAVALIAUSKIENĖ - KATELYTĖ

.
Eidama 84 gyvenimo metus .. mirė Marija Katelytė – Kavaliauskienė

Marija Katelytė 1952 m.
Marija gimė 1930 m. Račiupėnų kaime, šalia Kupiškio. 
Baigusi pradinę mokyklą, Marija 1944 -1952 m. mokėsi Kupiškio vidurinėje mokykloje. Buvo rami, stropi mokinukė.
Vėliau Marija baigė Vilniaus medicinos mokyklą ir įgijo gydytojos padėjėjos ir darželio – lopšelio auklytės-seselės kvalifikaciją.
Visą laiką Marija dirbo vaikų lopšeliuose, vėliau darželiuose. Čia bedirbdama 1985 m. išėjo į užtarnautą poilsį.
Marija turi dukrą Giedrę, maisto pramonės specialistę ir tris anūkes: Laurą, Aistę ir Justę.
Marija palaidota Vilniaus Liepynės kapinėse.

2016 m. gruodžio 25 d., sekmadienis

ANAPILIN IŠĖJO VYTAUTAS MONKEVIČIUS

.

Eidamas 84 gyvenimo metus 2014 m.balandžio 5 d. Kaune mirė  Vytautas Monkevičius. Vytautas  gimė 1930 m. lapkričio 14 d. Dvaramiškyje, Kupiškio raj. 1937 – 1942 metais mokėsi Kupiškio pradžios mokykloje.
 1942 – 1950 metais Kupiškio vidurinėje mokykloje. Vytautas buvo draugiškas, visuomet dalyvaudavo klasės statomuose spektakliukuose, turėjo gerai išlavintą ranką, apipavidalindavo vaidinimus. 1950 m. įstojo į Kauno dailės mokyklą ir baigė Skulptūros skyrių. 1953 – 1959 m. studijavo Valstybiniame dailės institute Vilniuje, įgijo dailininko keramiko specialybę. Baigęs studijas nuo 1959 m. buvo paskirtas Telšių taikomosios dailės technikumo direktoriumi. Ten rado puikų kolektyvą, prie kurio labai greitai pritapo. Šiose pareigose jis išdirbo 10 metų, vėliau persikėlė į Kauną ir dėstytojavo meno mokykloje.
Vytautas pakrikštijo mokytojos Daukšaitės sūnėną Gintautą, kuris vėliau, jam kaip senjorui padėjo gyvenime, mat Vytautas su mokytoja buvo kūmais.
Vytautas palaidotas Kupiškyje, šeimos kape.

2015 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis

ATSISVEIKINOME SU LAIMA KRUČAITE-VALIŪNIENE


Eidama 85-tuosius metus mirė Laima Elžbieta Kručaitė – Valiūnienė. Velionė gimė 1931 m. Sokonių kaime Kupiškio raj.  1952 m.  Laima baigė Kupiškio vidurinės mokyklos tryliktąją laidą, o 1956 m. Vilniaus Pedagoginį institutą, įgydama Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikaciją.
Buvo paskirta dirbti į Vabalninką, po to, persikelia į Šiaulius.
1962 m. Laima išteka už teisininko Igno Valiūno.
Šiauliuose dirbo II-je mokykloje Internate, mokytoja. Dėstė lietuvių kalbą ir buvo klasės auklėtoja. Vėliau dirbo Prekybos mokykloje direktoriaus pavaduotoja.
1991 m. Valiūnų šeima persikelia į Vilnių. Vilniuje gyvena ir dvi dukros su šeimomis. Vyresnioji Daiva - ekonomistė dirba Finansų ministerijoje, jaunesnioji Rasa – medikė dirba privačiame sektoriuje. Abi baigusios aukštuosius mokslus. 
Klasės draugai reiškia nuoširdžią užuojautą vyrui Ignui, dukroms Daivai ir Rasai, giminėms ir artimiesiems.
Laima palaidota Kairėnų kapinėse netoli Vilniaus.